บริษัท เอปสัน พรีซิชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด
หลักสูตร การลดความสูญเปล่าในกระบวนการผลิตด้วยเทคนิคลีน 2 รุ่น